کلیدواژه‌ها = ابن‌خلدون
فهم چرایی دگرگونی شیوه زیست مغولان از کوچ روی به یکجانشینی در ایران بر مبنای نظریه ابن خلدون

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 101-123

10.22059/jstmt.2022.322156.1479

علی بحرانی پور؛ شهرام جلیلیان؛ علی لجم اورک مرادی


علوم‌اجتماعی اروپامحور و جامعه‌شناسی ابن‌خلدون: بررسی دیدگاه انتقادی سید فرید العطاس.

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 57-78

10.22059/jstmt.2021.326469.1468

فاطمه امین رعیا جزه؛ علی مرادخانی؛ سید جواد میری؛ سید حسین سجادی


مفهوم عدالت از منظر فارابی و ابن‌خلدون

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 81-104

10.22059/jstmt.2015.60438

شکوه دیباجی فروشانی؛ غلامرضا جمشیدیها


تعامل پویایی جمعیت و توسعه از دیدگاه ابن‌خلدون

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 191-209

10.22059/jstmt.2013.55726

رسول صادقی