نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

اندیشه پیشرفت بومی و دین‌بنیاد در جهان اسلام در طی دهه‌های اخیر در میان طیفی از اندیشمندان دینی و سیاست‌مداران مطرح بوده که منجر به ظهور نمونه‌های موفقی از این خواست توسعه‌گرایانه شده است. کشور پادشاهی قطر با تکیه بر سنت‌های دینی و بومی خود و نیز با تأثیرپذیری ساختار قدرت و اجتماع از اندیشه‌های شیخ یوسف القرضاوی، درصدد تئوری‌پردازی و عملیاتی‌کردن الگویی دین‌بنیاد از توسعه ملی است که منطبق بر آن علاوه بر دستیابی به اهداف توسعه در داخل، به نوعی قدرت نرم در جهان اسلام نیز دست یابد. این پژوهش با کاربست روش جستاری اسپریگنز، و با هدف شناخت اندیشه پیشرفت در نگاه شیخ یوسف القرضاوی به دنبال ارائه پاسخ به این سؤال است که اندیشه پیشرفت در نگاه این اسلام‌شناس کهن‌سال در ابعاد مختلفی چون وجه مسئلگی، دلیل‌شناختی، آرمان‌شهرشناسی و راه‌کاریابی واجد چه خصوصیاتی است. یافته‌ این تحقیق حکایت از آن دارد که از منظر قرضاوی، جوامع اسلامی به دلیل فقدان وجود دموکراسی، رخنه و نفوذ اندیشه سکولاریسم، جزم‌اندیشی دینی، تلقی ناسازگاری دین و مدرنیته، و نیز استحاله فرهنگی و هویتی، نتوانسته است همپای دیگر جوامع، پیشرفت و توسعه را تجربه نماید. از همین رو، وی در تلاش برای خوانشی از اسلام است که بتواند در میدان عمل، انعطاف‌پذیری و کاربست‌پذیری لازم را داشته باشد و به بهانه توسعه، دین به کناری نهاده نشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Idea of Progress in theThought of Sheikh Yusuf al-Qaradawi based on Spriggans Method

نویسنده [English]

  • mohammad mahmoodikia

assistant prof. political thought in islam research group the research institute of imam khomeini and islamic revolution

چکیده [English]

Considering the efforts made among Muslim thinkers to provide an indigenous and religious model of progress in Islamic societies and the need to preserve and protect the cultural and civilizational heritage of Islam, on the one hand and the consequences of each of these theoretical efforts in modeling In the field of action, on the other hand, in this research, we seek to provide an answer to the question that the model of progress in the thought of contemporary neo-Salafis ruling in the Arab countries of the Persian Gulf and mainly Sheikh Yusuf al-Qaradawi is based on? This research, which was conducted using the Thomas Springs research method, while identifying five main factors in the problematic aspect of the idea of progress and also identifying the causes of its occurrence, discusses the drawing of an alternative utopia and the ways to achieve it. Overall, the findings of this study are based on the claim that contemporary Sufism, and in particular Sheikh Yusuf al-Qaradawi, seeks to provide a tolerant, interactive and dynamic reading of Islam that has the maximum capacity to adapt to the modern bio-model.
In general, it seems that Qaradawi, as a Muslim thinker, tries to reconcile Islam with biomodern requirements and tries to present an interactive and tolerant image of Islam as well as redefine some Islamic concepts, the ground for the convergence and connection between Islam and Provided the contemporary world. Therefore, another feature of Qaradawi's reading of Islam that is influential in his reading of the issue of development is the field of expediency in the extent and permeability of Shari'a. He points out that the interest of the Shari'a scholars is different from the interest of the Westerners, which is based on profiteering and power-seeking. In his view, the expediency that Islamic law seeks to establish and maintain is far more pervasive and far-reaching than the narrow definition offered by Westerners. According to Qaradawi, the interest of Islam is not just an individual interest. Also, it is not only a social interest, but also the interest of individuals. He states that the interest on which the generalities and details of the Shari'a are based and the rules of which are observed, is the interest that encompasses the world and the hereafter and matter and spirit, and between the individual and society and the different classes of people and national interests and human interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Idea of Progress
  • Sheikh Yusuf al-Qaradawi
  • Political Islamism
  • the Indigenous Model of Progress
  • Spriggans Method
اسپریگنز، توماس (1377). فهم نظریه‌های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: انتشارات آگاه.
ایماندار، احمد؛ ظفری، حسین (1398). «سلفی‌گری در اندیشه شیخ یوسف قرضاوی». پژوهشنامه مذاهب کلامی، شماره 1: 89-53.
بازرگان، مهدی (1362). آخرت هدف نهائی انبیا، تهران: نشر نهضت آزادی.
بحرانی، مرتضی (۱۳۸۴). «اسلام و دموکراسی در اندیشه سیاسی یوسف القرضاوی»، نشریه پژوهش سیاست نظری، ۱(۱)، ۱۳۱-۱۵۰.
برزگر، ابراهیم (1383). «مسئله فلسطین در اندیشه سیاسی اسلام معاصر و روش جستاری اسپریگنز». پژوهش حقوق و سیاست، سال ششم، شماره 12.
برزگر، ابراهیم؛ عباس‌تبار، حبیب‌الله (1385). «اندیشه سیاسی فارابی و روش جستاری اسپریگنز»، فصلنامه حقوق و سیاست، 8 (21): 53-78.
بهرامی، حسین (1392). «مقایسه اندیشه امام خمینی و دکتر یوسف القرضاوی درباره حکومت». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی.
ترابی، یوسف، پیروزفر، مهدی (۱۳۹۶). «نوعثمانی‌گری و نوسلفیت: مقایسه موردی فتح‌الله گولن و یوسف القرضاوی»، مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، ۵(۱۱)، ۱۷۵-۱۹۶.
تقوی، سید محمدعلی؛ بهرامی، حسین (۱۳۹۴). «نگرش نوسلفی یوسف قرضاوی به سیاست: دولت اسلامی به مثابه حکومتی مدنی»، نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام، ۴(۱۵)، ۳۳-۵۴.
تیلور، چارلز (1393). زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: انتشارات آگاه.
چهل‌تنان، علی‌اکبر؛ آگاه، محمد؛ گلشنی، علیرضا (۱۴۰۰). «نوسلفی‌گری در زیست جهان معاصر اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های مودودی و قرضاوی»، نشریه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، ۷(۱۴)، ۱۸۳-۲۱۳.
حقیقت، سید صادق؛ حجازی، سید حامد (1389). «نگاهی انتقادی به کاربرد نظریه بحران اسپریگنز در مطالعات سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 49: 195-187.
خان‌بیگی، حمزه (1390). «بررسی روش‌شناسی فهم صحیح سنت نبوی در آثار دکتر قرضاوی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تبریز، دانشکده الهیات.
خزاعی، مهدی (1392). «مقایسه نظریه مردم‌سالاری دینی با آراء متفکران اهل سنت معاصر (رشید رضا، مودودی، قرضاوی، غنوشی)». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
داوری اردکانی، رضا (1377). فارابی، موسس فلسفه اسلامی، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سروش‌، عبدالکریم (1368). فربه‌تر از ایدئولوژی‌، تهران‌: نشر راد.
عزیزاللهی ، حکیمه (1386). «مدرنیته و رنه گنون»، فصلنامه علوم سیاسی، 10 (86): 143-158.
فوزی، یحیی (1382). «بررسی مبانی نظری و توانایی‌های گفتمان اصلاح‌طلبانه اسلام‌گرایان شیعی»، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، 61(3): 173-215.
فوزی، یحیی؛ محمودی‌کیا، محمد؛ نعیمی، فرحناز (1400). «نظریه‌ای برای فهم چرایی، چیستی و چگونگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر روش فراترکیب». دانش سیاسی، دوره 17، شماره 2: 491-518.
قرضاوی، یوسف (1379). آینده حرکت اسلامی و اولویت‌های آن. ترجمه محمد ملازاده، تهران: نشر احسان.
قرضاوی، یوسف (1390 الف). اسلام و تمدن معاصر، ترجمه عبدالعزیز سلیمی، تهران: نشر احسان.
قرضاوی، یوسف (1390 ب). فقه سیاسی. ترجمه عبدالعزیز سلیمی، چاپ دوم، تهران: نشر احسان.
قرضاوی، یوسف (1394). دین و سیاست. ترجمه عبدالعزیز سلیمی، تهران: نشر احسان.
کوچکی، مریم (1395). «نگرش فقه شیعه و فقه شافعی در باب وظایف و صلاحیت‌های رئیس حکومت با تأکید بر نظریات آیت الله محمد مؤمن و شیخ یوسف القرضاوی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی میبد.
مرندی، الهه (۱۳۹۶). «بررسی انتقادی اندیشه سیاسی اجتماعی یوسف القرضاوی؛ گسست بین نظریه و عمل»، نشریه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، ۳(۵)، ۵۳-۷۹.
مطهری، مرتضی (1378). اسلام و مقتضیات زمان، چاپ 15، قم: انتشارات صدرا.
نیرنجی، علی اکبر (1392). «نقش شیخ یوسف القرضاوی در گسترش تفکرات اخوان المسلمین و افزایش قدرت منطقه‌ای قطر». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
القرضاوی، یوسف (2001). لقاءات.. و محاورات؛ حول قضایا الاسلام و العصر. الطبعة الاولی، الجزء الثانی، القاهرة: مکتبة وهبة.
القرضاوی، یوسف (2005 الف). الصحوة الاسلامیة بین الجمود و التطرف. الطبعة الثانیة، القاهرة: دار الشروق.
القرضاوی، یوسف (2005 ب). من اجل صحوة راشدة؛ تجدد الدین.. و تنهض بالدنیا. الطبعة الثانیة، القاهرة: دار الشروق.
القرضاوی، یوسف (2006). نحن و الغرب؛ اسئلة شاکلة و اجوبة حاسمة. الطبعة الاولی، القاهرة: دار التوزیع و النشر الاسلامیه.
Danishyar, A. R. (2020). "The Comparative Study of the Political Interpretation of the Quran in Yūsuf Qarḍāwi and ʿAllāmam Ṭabāṭabā's Thought".  Journal of Islamic Political Studies. 2 (4): 33-64.
Helfont, S. (2009). Yusuf al- Qardawi, Islam and Modernity. Tel aviv: The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African studies, Tel Aviv University.
Polka, S. (2019). Shaykh Yusuf al-Qaradawi: Spiritual Mentor of Wasati Salafism. Syracuse: Syracuse University Press.
Rahman, H. (2020). “Toward a Wise Political Fiqh: The Perception of State in the Political Thought of Yusuf al-Qaradawi”, Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 21, s. 6-22.
Rifai, S. L. (2022). "A Deconstruction of al-Qardawi's Thought on the Decline of the Western Civilization".  (January 28, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4020032 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4020032
Setowara, M. S. (2020). "The Yusuf Qardhawi's Thought on al-Daulah al-Shar'iyyah alDustῡriyyah and Its Relevance to the Concept of Indonesian Polity". Journal of Islamic Legal Studies, 1 (2): 24-46.