دلالت های قرآن پیرامون استعدادشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه مشاوره دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از موضوعات و مقولات مهم و اساسی زندگی انسان که در پیشبرد اهداف فردی و اجتماعی او نقش موثر و حائز‌ اهمیتی دارد، مفهوم استعداد و شناخت توانمندی‌های او است. از آنجا که قدم اول این شناخت، داشتن تعریفی مشخص از این مفهوم می‌باشد، پژوهش حاضر درصدد برآمد به واسطه اشراف‌خداوند به ساختارهای وجودی‌انسان، تعریف‌موردنظر را به شیوه کیفی و به روش استقرایی اکتشافی در قرآن‌کریم مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور تک‌تک واژگان‌قرآن از طریق استقرای‌تام مورد بررسی قرارگرفتند و شبکه‌مفهومی از واژگانی که هرکدام از وجهی مفهوم استعداد را در خود دارند استخراج شد. این واژه‌ها عبارتند از : «فِعل»، «قَدر»، «وُسع»، «یُسر»، «عُسر»، «نِعمت»، «فَضل»، «سَبیل»، «کَلَف»، «طوع»، «وَرَث»، «عَمل»، «شَکل» و «طوق». در نهایت از جمع‌بندی واژگان، تعریفی از استعداد به این شرح بدست آمد: استعداد مجموعه‌ای از توان‌های ذاتی، اکتسابی عمومی و اختصاصی است که در هر کسی ذیل محدوده خاصی به نام شاکله قرار گرفته و به این صورت زمینه و اقتضای ایجاد افعال و اعمال خاصی را همراه با رغبت و اراده‌ای ویژه از گذر مسیری مشخص و سهل‌الوصول‌تر فراهم می-آورد. این توان‌ها وقتی در مسیر مختص خودشان قرارمی‌گیرند برای فرد وسعت و قدرت عمل بیشتری ایجاد کرده، طاقت رویارویی با مشکلات و موانع شکوفایی آن‌ها را به او می‌دهند و در نهایت این فرآیند می‌تواند تبدیل به عملی همسنخ با خواست و اراده‌الهی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Quran's Implications of Talent

نویسندگان [English]

  • mansoureh abolhasani 1
  • masomeh esmaeily 2
  • hadi bahrami ehsan 3

2 Counseling Department of Allameh Tabatabai University

3 Department of Psychology, University of Tehran

چکیده [English]

Abstract
One of the important and fundamental issues of human life, which has an effective and important role in advancing his individual and social goals, is the concept of talent and recognizing his abilities. Since the first step in this cognition is to have a clear definition of this concept, the present study seeks to examine the definition in a qualitative way and in an inductive method of exploration in the Holy Qur'an through the aristocracy of God to human existential structures. For this purpose, each of the words of the Qur'an was examined through induction, and a comprehensive network of words, each of which has the meaning of talent, was extracted.These words are: »fel«, »ghadr«, »vos«, »yosr«, »osr«, »nemat«, »fazl«, »sabil«, »kalaf«,» toe«, »varasa«, »shakele« and »togh«. Finally, the vocabulary is summed up in the definition of talent as follows: Talent is a set of intrinsic, generic, and special abilities that fall within each of the following specific areas called shakelah, and thus the context and the motive for generating verbs. And it provides specific actions, along with a special willingness and willingness to go through a clearer and easier path. When they are on their own path, they provide greater scope and power for the individual, overcoming their difficulties and obstacles, and can eventually become a practice in harmony with God's will.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent
  • Qur'anic implications
  • talent identification
  • Inductive
  • qualitative research
 
قرآن کریم
اخوت، احمدرضا (1392)، روش‌های تدبر کلمه‌ای، تهران: انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت(ع).
اخوت، احمدرضا (1393)، معناشناسی رشد، تهران: انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت(ع).
چالمرز، آلن اف (1389) ، چیستی علم، ترجمۀ سعید زیبا کلام، تهران: سمت.
حکیم، سیدمحمدتقی (1360 )، پیام پیامبر، ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی و مسعود انصاری (1376 )، تهران: انتشارات منفرد.
خوئینی، غفور (1386)، «مفاهیم حقوقی و ادراکات اعتباری»، مجلۀ حقوق و علوم‌سیاسی، شماره 3: 77-96.
طباطبایی، محمدحسین (1374)، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمۀ موسوی همدانی، سیدمحمدباقر، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
علم الهدی، جمیله، قاسم زاده، عاتکه، مهاجر دارایی، هاجر ( 1398)، «مفهوم‌شناسی استعداد به مثابه یکی از عوامل رشد در قرآن از منظر علامه‌طباطبایی و صدرالمتالهین»، مجلۀ آموزه‌های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ 16 (30): 54- 27.
قرشی بنایی، علی اکبر (1371)، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
لند، جورج و جارمن، بت (1379)، آیندۀ خلاقیت و خلاقیت آینده، ترجمۀ قاسمزاده، حسن، تهران: انتشارات ناهید.
مصطفوی، حسن (1385)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز نشر آثار علامه مصطفوی.
واعظی، احمد ( 1377). انسان از دیدگاه اسلام، تهران: انتشارات سمت
Ashton, C.; Morton, L. (2005), “Managing talent for competitive advantage”, Strategic HR Review, V 4(5): 28–31.
Coleman, L. J.; Cross, T. L. (2001), Being gifted in school: An introduction to development, guidance, and teaching. Waco, TX: Prufrock Press.
Corno, L, Cronbach, L; Kupermintz, H; Lohman, D; Mandinach, E; Porteus, A; Talbert, J. Remaking the Concept of Aptitude: Extending the Legacy of Richard E. Snow (Educational Psychology Series), London: Routledge
Dai, D. Y. (2020), “Introduction to the Special Issue on Rethinking Human Potential: A Tribute to Howard Gardner”, Journal for the Education of the Gifted, V 43(1): 3– 11.
De Bruin, AB; Smits, N; Rikers, RM; Schmidt, HG (2008), »Deliberate practice predicts performance over time in adolescent chess players and drop-outs: a linear mixed models analysis«. The British Psychological Society, V 99: 473–497.
Dickens, WT; Flynn, JR (2001), “Heritability estimates versus large environmental effects: the IQ paradox resolve”, Psychol Rev, V 108: 346–369. doi:10.1037/0033-295X.108.2.346
Durant, Will (1927), The Story of Philosophy. New York City: Simon & Schuster.
Frank, F.D; Taylor, C.R. (2004), “Talent Management: Trends that Will Shape the Future”, Human Resource Planning, V 27 (1): 33-41.
Franklin, Rok. (2009), “A case study of a three year pliot program on one district attempt to increase the gifted identification of diverse eiemantary school students by having a talent development program”, A dissertation for the degree of dector of philosophy at Virginia commonwealth university, Downloaded From https:// Scholarcompass.vuc.edu/ etd /2010.
Gagné, F. (2000), “Understanding the complex choreography of talent development through DMGT-Based analysis”, In K. A. Heller (Ed.), International handbook of giftedness and talent (2nd ed.), Oxford: Elsevier.
Gallardo-Gallardo, E.; Dries, N.; Gonzalez, C. (2013), “What is the meaning of ‘talent’ in the world of work?”, Human Resource Management Review, V (23): 290-300.
Hoad, T. F. (Ed.). (1996), The Concise Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford: Oxford University Press.
Karnes, F. A.; Bean, S. M. (Eds.). (2001), Methods and materials for teaching the gifted, Waco, TX: Prufrock Press.
Knowles, E. (Ed.). (2005), The Oxford Dictionary of Phrase and Fable (2nd ed.), Oxford: Oxford University Press.
Krishna, Tn and scullion, Hugh (2017), “Talent management and dynamic view of talent in small and medium enterprises”, Journal, Human Resource Management Review, V 3 (7): 431 -441.
La, Huaya; Ge. Yong; Zhu, Hengshu; Xiong, Hongke (2017), Propecting the career Development of Talents: A survival Analysis perspective, KDD 2017 Research Paper, Halifax, NS, Canada: 917- 925
Lawler, E.E. III; Mohrman, S.A. (2003), “HR as a strategic partner: What does it take to make it happen?”, Human Resource Planning, V 26(3): 15-29.
Lohman, David. (2005), “An Aptitude perspective on Talent: Implications for Identification of Academically Gifted Minority students”, Journal for the Education of the Gifted, V 3(28): 333-360.
Merriam,G.; Merriam, CH. (1831), Merriam-Webster, United States: SpringfieldMassachusetts
Michaels, E.; Handfield-Jones, H.; Axelrod, B. (2001), The war for talent, Boston: Harvard Business School Press.
Plucker, Jonathan A.; “Barab, Sasha A. (2005), The Importance of Contexts”, In Theories of Giftedness, conception of giftednees (Second Edition), Edited by STERNBERG ROBERT J.; DAVIDSON, JANET E., New York: cambridge university press
Renzulli, J. S.; Reis, S. M. (1985), The schoolwide enrichment model: A comprehensive plan for educational excellence, Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
Tansley, (2011), “What do we mean by the term "talent" in talent management?”, Industrial and Commercial Training, V 43 Iss: 5: 266 – 274
Thomas, David R. (2006), “A General inductive approach for qualitative data analysis”, American Journal of Evaluation. V 27)2:( 237-246
Tomlinson, C. A. (2014), “Differentiated instruction”, In J. A. Plucker & C. M. Callahan (Eds.), Critical issues and practices in gifted education: What the research says (pp. 197–210): Prufrock Press.
Ulrich, D. (2011), “Integrated talent management”, In K. Oakes; P. Galagan (Eds.), The executive guide to integrated talent management (pp. 189–211), Alexandria, Virginia: ASTD Press.
Upadhyay, J.; D’ cruz, K.; D’souza, V.; Timande, C.; Vivekkumar, R.; (2017), »Stream Analysis Using Online Aptitude Test«, International Journal of Latest Engineering Research and Applications (IJLERA), V 20: 2455-7137.
Vialla, W.; Ziegler, A. (2016), “Gifted education in modern Asia: Analyses from a systemic perspective”, In D. Y. Dai & C.-C. Kuo (Eds.), Gifted education in Asia: Problems and prospects. United States of America: Information Age Publishing Inc: 273–291.
Vinkhuyzen, A.; Sluis, S.; Posthuma, D.; Boomsma, D. (2009), “The Heritability of Aptitude and Exceptional Talent Across Different Domains in Adolescents and Young Adults”, Behavior genetics, V. 39: 380-39.