بررسی آراء علامه طباطبائی; در زمینه نحوه هستی جامعه

محمود تقی زاده داوری

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 127-146

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.285368.1286

چکیده
  چکیدهمقاله حاضر به بررسی آراء علامه محمدحسین طباطبائی (1281ـ1360 هـ . ش) در زمینه نحوه هستی جامعه می‌پردازد. نگارنده بر این نظر است که آراء ایشان در این زمینه، متضّاد، متنافی و غیرقابل جمع است. در حالی که ایشان در آثار فلسفی محض خود همچون اصول فلسفه و روش رئالیسم بر اعتباری بودن اجتماع تصریح می‌کنند، در آثار تفسیری ـ فلسفی (theosophic) خود بر ...  بیشتر