بررسی تحلیلی دیدگاه علامه طباطبائی در باره اصالت فرد یا جامعه

حمیدرضا فریدی؛ فرج بهزاد وکیل آباد؛ صمد عبداللهی عابد

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 271-292

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.77815

چکیده
  نزاع بر سر اصالت جامعه یا اصالت فرد از مباحث مهم علوم اجتماعی است؛ به صورتی که این معیار متفکران علوم اجتماعی را به دو دسته عمده فردگرا و جامعه‌گرا تقسیم می‌کند. البته گرایش معاصری نیز در تلفیق این دو پارادایم پدید آمده که از آن با عنوان پارادایم تلفیقی یاد می‌شود. در ایران نیز این گرایش‌ها همواره مورد بحث و بررسی بوده است. یکی از ...  بیشتر

تبیین و بررسی اصالت جامعه از دیدگاه شهید مطهری و استاد مصباح یزدی

مهدی حسین زاده یزدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22059/jstmt.2013.53998

چکیده
  بحث درباره اصالت جامعه و اصالت فرد، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در قلمرو فلسفه جامعه‌شناسی یا فلسفه اجتماعی است. در میان متفکران اسلامی، پیشینه این بحث را می‌توان در آرای ابونصر فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، اخوان‌الصفا و ابن‌خلدون ملاحظه کرد. در میان اندیشمندان مسلمان معاصر نیز می‌توان از علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید ...  بیشتر