نویسنده = هادی بهرامی احسان
مقایسه مفهوم نفس در قرآن با مفهوم روان در روان شناسی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 33-56

10.22059/jstmt.2021.316751.1434

زینب سادات روحانی؛ هادی بهرامی احسان


دلالت های قرآن پیرامون استعدادشناسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 107-138

10.22059/jstmt.2020.77809

منصوره ابوالحسنی؛ معصومه اسمعیلی؛ هادی بهرامی احسان