نسبت عدالت و کارآمدی نظام سیاسی دراندیشه امام خمینی(ره)

جلیل دارا؛ محمد لعل علیزاده

دوره 10، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 273-294

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.300145.1347

چکیده
  یکی از وجوه تمایز مکاتبی چون اسلام، لیبرالیسم، سوسیالیسم، در نسبت و رابطه ای است که میان مفاهیم عدالت و کارآمدی قائلند. دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم بر اساس اولویت قائل شدن برای هر یک از این مولفه ها موجب به حاشیه راندن دیگری می شوند. در حالیکه اسلام با نگاه طولی به شبکه منسجم و یکپارچه توحید و نبوت، عدالت و اصول اساسی دین را مطرح می ...  بیشتر

تبیین عینی مفهوم استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)در بررسی رابطه ایران و آمریکا

جلیل دارا؛ محمود بابایی

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.271617.1242

چکیده
  روحیه برتری جویی یک جامعه یا یک نظام حکومتی موجب‏‎ ‎‏می شود تا آن نظام یا حکومت خود را در جایگاهی برتر و بالاتر از سایر نظام ها و حکومت ها پندارد که بر این اساس، بر خود جایز می داند سیطره خویش را در حوزه های مختلف فکری، اعتقادی،‏‎ ‎‏فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی اعمال نماید. امام خمینی(ره) از جمله اندیشمندان و سیاستمدارانی ...  بیشتر