1. "چرایی" اسلامی سازی دانش، تعمقی در منطق و استدلال طرفداران اسلامی سازی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 139-158

10.22059/jstmt.2020.254167.1188

عباس قنبری باغستان؛ سید محسن میری؛ عبدالحسین کلانتری


2. اسلامی‌‍سازی دانش معاصر: تقسیم‌بندی موضوعی و فراتحلیل آثار و مهم‌ترین منابع

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 333-356

10.22059/jstmt.2018.251349.1176

عباس قنبری باغستان؛ سید محسن میری