نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه جامعه المصطفی

3 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه تاریخ جوامع اسلامی در مواجهه با "مصائب جهان اسلام" در چند دهه اخیر نشان دهنده نوعی "گذار تاریخی" از مواجهه "سخت افزارانه" به نوعی چاره جویی نرم و علمی مبتنی بر "دانش و آموزش" است که از آن به عنوان "اسلامی سازی دانش" یاد می شود.
با توجه به اهمیت این "گذار تاریخی" و نیز ابتنای آن بر نقد علم و دانش مبتنی بر مدرنیته غربی، حتی در درون جوامع اسلامی نیز در مورد چرایی و ماهیت آن سئوالاتی ایجاد شده مبنی بر اینکه اساسا "چرا" اسلامی سازی باید در دانش صورت بگیرد؟
این مقاله از طریق روش اسنادی و کتابخانه ای و فراتحلیل مهمترین آثار و منابع موجود در این زمینه ، به بررسی مساله "منطق و چرایی" اسلامی سازی دانش به عنوان یک امر مقدم بر "چیستی" آن پرداخته و به دنبال پاسخ به این سئوال است که اساسا چرا پروژه "اسلامی سازی دانش" شکل گرفت.
برآیند کلی نتایج این مطالعه از "چرایی" اسلامی سازی دانش بر مفهوم مرکزی "بحران" در امت اسلامی به خصوص در عصر "پسامدرنیته" استوار است و نشان می دهد ضرورت و منطق "اسلامی سازی دانش" یک دغدغه "هستی شناسانه"، "شناخت شناسانه" و "روش شناسانه" در ارتباط با مواضع "علم و دانش غربی" است که در جوامع اسلامی رشد یافته و ریشه دوانده است. به همین جهت نیز متفکران اسلامی تنها راهکار مقابله با آن را –برخلاف اسلاف خود- نه در اصلاح و یا تغییر سیاسی، بلکه در تحول در "دانش و آموزش" رایج در کشورهای اسلامی می دانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Logic and Reason of Islamization of Knowledge: A Systematic Reviews

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghanbari Baghestan 1
  • Sayed Mohsen Miri 2
  • Abdolhosein Kalantari 3

1 Department of Communication, University of Tehran

2 Associated Professor, Al-Mustafa University

3 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran,

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide comprehensive understanding of logic and reason of Islamization of Knowledge (IOK), as an intellectual response from Muslim Scholars to what so called “Modernity Project” in recent decades. Using Meta-Analysis as a method of study, this research systematically has reviewed over 80 scientific documents including articles, books, reviews and etc. in order to come out with a clear picture and understanding of reason and logic of Islmization of Knowledge across the world.
Having such understanding and clear picture of reason and logic of IOK, with its main categories, trends and pertinent comparative studies as well as their strength and weaknesses will help and guide Muslim scholars and thinkers in their future studies along the path toward restore their supremacy in knowledge.
The result of the study shows that Islamization of knowledge emerged within the context of the perceived crisis of Islamic civilization and concomitant crisis the intellectuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamization of Knowledge"
  • "Logic and Reason"
  • "epistemology"
  • "ontology"
  • "Malaise"
 
قنبری باغستان، عباس (1392)، «به سوی تدوین یک چارچوب فرانظری برای اسلامی‌سازی علوم انسانی»، فصلنامه نظریههای اجتماعی متفکران مسلمان، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 92: 7-5.
قنبری باغستان, عباس؛ میری، سید محسن (1395)، «اسلامی‌‍سازی دانش معاصر: تقسیم‌بندی موضوعی و فراتحلیل آثار و مهم‌ترین منابع»،نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان،  6(2): 333-356.‎
  -   میری، سید محسن (1390)، «بازخوانی انتقادی اسلامی‌سازی علوم انسانی از منظر اسماعیل فاروقی»، فصلنامه اسراء، سال چهارم، ،دوم شماره پیاپی دهم، زمستان: 37-76.
   -   Al-Attas, S. M. N. (1978, 1995), Islam and Secularizm. Kuala Lumpur: ABIM.
   -    Al-Attas, S., M., N. (1980), The Concept of Education in Islam: A Framework of   an
         Islamic Philosophy of Education. Kuala Lumpur: ABIM.
Al-Faruqi, I. R. (1982), Islamization of Knowledge: The Problem, Principle, and Workplan,
       Herndon, VA: IIIT.
  -    AbdulHamid AbuSulayman. (1994), Islamization: Reforming Contemporary Knowledge, Herndon, International Institute of Islamic Thought.
  -   Ausaf Ali (1989), “An Approach to the Islamization of Social and Behavorial Science”, The American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS), 6(1): 37-45.
  -   Brohi, A.K. (1993), “Islamization of Knowledge: A First Step to Integrate and Develop the Muslim Personality and Outlook”, In Sources and Purpose of Knowledge, Herndon: International Institute of Islamic Thought: 5-12.
  -  Dekmejian, R.H. (1985), Islam in Revolution: Fundamentalism In The Arab World, Syracuse University Press; 1st edition.
  -   Fuad, Khairul (2000), Islamization of Knowledge, Intellectual Discourse Forum, IIUM, citing Ziauddin Sardar, Islamization of Knowledge: A State-of-the-Art Report. in Sardar (ed) An Early Crescent: The Future of Knowledge and the Environment in Islam, London and New York: Mansell Publishing Ltd.
  -  Hadi Sharifi (1984), “Review of Islamization of Knowledge by Ismail Raji Al Faruqi”, Muslim Education Quarterly (MEQ), 1(3): 88-93.
  -   Imad-Al-Din-Khalil (1991), Islamization of Knowledge: A Methodology. Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought.
  -   Ibrahim A. Ragab (1995), “On the Nature and Scope of the Islamization Process: Towards Conceptual Clarification”, Intellectual Discourse 3, no. 2: 113-122.
  -   Jaafar Sheikh Idris (1987), “Islamization of Sciences: Its Philosophy and Methodology”, American Journal of Islamic Social Sciences, 4(2): 201-208.
  -  Kazi, M. A. (1993), “Islamization of Modetn Science and Technology” In Sources and Purpose of Kowledge, Herndon: International Institute of Islamic Thought: 177-186.
  -  Mona Abul-Fadl (1998), “Islamization as a Force of Global Cultural Renewal or: the Relevance of the Tawhidi Episteme to Modernity”, The American Journal of Islamic Social Sciences 5, no.2: 163-179.
  -  Mohamed, Y, (1993), “Islamization: A Revivalist Response to Modernity”, Muslim Education Quarterly, no.10: 13-14.
  -  Nasr, S. H., (1968), Encounter of Man and Nature, London: Allen and Unwin.
  -   Rossani Hasyim and Imron Rossid.(2000), “Islamization of Knowledge: A Comparative Analysis of the Conceptions of Al-Attas and Faruqi”  Intellectual Discourse 8, no. 1 (2000): 19-44.
  -  Seyd Muhammad Naquib al-Attas (1978), “The Dewesternization of Knowledge”, Chapter in Book: Islam and Secularism. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM): 133-150. 
  -   Seyed Ali Ashraf (1988, 1989), “Preambl”, Muslim Education Quarterly (MEQ), 1(2), 6(1-4), 7(1).
  - Syed Ali Ashraf (1984), “Islamization of Approach to Knowledge of Modernation of Traditional
System”, Muslim Education Quarterly (MEQ), 1(2): 1-5.
  - Taha Jabir al Alwani (1998), “The Islamization of Methodology of Behavorial Sciences”, The American Journal of Islamic Social Sciences, 6(2): 227-238.
  -  Taha Jabir al Alwani (1998), “The Islamization Knowledge: Yesterday and Today”, The American Journal of Islamic Social Sciences, 12(10): 81-101.
  -  Wan Daud, W.M, (1998), The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Kuala Lumpur: ISTAC. 
  -  Wan Mohd Nor Wan Daud. (1997), “Islamization of Contemporary Knowledge: A Brief Comparison between Al Attas and Fazlur Rahman”, Al-Shajarah, Journal of International Institute of Islamic Thought and Civilization, 2(1): 1-19.
 -   Ziauddin Sardar, Exploration in Islamic Science (1989: 69-110, http://cis-ca.org/voices/s/sardar.htm.