نویسنده = عباسعلی رسولی
روش‌های مهار قدرت سیاسی از دیدگاه غزالی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 129-156

10.22059/jstmt.2021.272482.1474

عباسعلی رسولی؛ عباس صالحی نجف آبادی؛ احسان رسولی


راه های مهار قدرت سیاسی از منظر سعدی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 55-77

10.22059/jstmt.2018.234829.1107

عباسعلی رسولی؛ عباس صالحی نجف آبادی