1. بررسی و تحلیل اندیشه‌های اجتماعی و جمعیتی امام محمد غزالی در باب مهاجرت

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 185-210

10.22059/jstmt.2020.77812

علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور


2. فرزندآوری در نزد ابن‌سینا

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 63-87

10.22059/jstmt.2018.222696.1089

علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور