نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات سیاسی انقلاب

2 استادیار جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و واکاوی مفهوم آزادی در اندیشة حضرت امام خمینی (ره) به انجام رسیده است ؛ چرا که آزادی یکی از مؤلفه های ماهیت انسان است که اگر ظرفیت و قابلیت بالقوه ی آن بالفعل شود ، به طور شگفت آوری به شکوفایی خلاقیت و استعدادهای انسان منجر خواهد شد و شور و نشاط حاصل از آن ، جامعه ای پویا ، فعال و سرزنده ایجاد خواهد کرد ، اما اگر این مؤلفه توسط خود انسان یا عوامل بیرونی محدود و سرکوب شود یا مورد بی مهری و بی توجهی قرار گیرد ، به همان نسبت بخشی از سیر تکاملی انسان ناقص خواهد شد.. نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با تکیه بر روش تحلیل محتوای مجموعه صحیفه امام می باشد . چنانچه ابتدا مفهوم آزادی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) مورد بحث قرار گرفت و سپس با تحلیل بیانات و سخنان ایشان ، در نهایت دستاورد پژوهش بدین صورت بوده است که آزادی از حیث معنا ، مبانی ، ماهیت ، مرزها ، محدوده ، قلمرو و ریشة آن می بایست از منظر حضرت امام مورد بررسی و مداقه قرار بگیرد ؛ بنابراین بر اساس اطلاعات گردآوری شده به طور کلی می توان گفت آزادی بنا به اندیشة امام خمینی (ره) ریشه ی الهی و وحیانی دارد و محدودة آن براساس قوانین الهی است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the concept of freedom from Imam Khomeini's point of view

نویسندگان [English]

  • ehsan asgari 1
  • Amir Azimi 2

1 phd.student

چکیده [English]

The present study aims to investigate and analyze the concept of freedom in Imam Khomeini's thought, because freedom is one of the components of human nature that if its capacity and potential becomes real, it will be surprisingly flourishing creativity. And human talents will lead, and the resulting enthusiasm will create a dynamic, active, and vibrant society, but if this component is limited and suppressed by man himself or external factors, or is neglected, The same proportion of part of the evolutionary course of human beings will be incomplete. At the end of the Imam is a contextual analysis. If first the concept of freedom was discussed from the point of view of Imam Khomeini and then by analyzing his statements and speeches, it was determined that in the end the result of the research was that freedom in terms of meaning, principles, nature, borders, range, Its territory, obstacles and roots should be examined from the perspective of Imam Khomeini, so based on the information collected in general, it can be said that freedom according to Imam Khomeini's thought has divine and revelatory roots and its scope is based on The laws are divine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • Imam Khomeini
  • Divine Laws
  • The Origin and Root of Freedom
  • The Realm and Limits of Freedom
  • Nature and Basis of Freedom
آشوری، داریوش (1373)، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید.
- آشوری، داریوش (1376)، ما و مدرنیت، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.
- برلین، آیزایا (1368)، چهار مقاله دربارۀ آزادی، ترجمۀ علی‎محمد موحد، تهران: خوارزمی.
- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه، 17/11/1365.
- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانش‌آموختگان دانشگاه تربیت مدرس، 12/6/1377 .
- پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه (1377):www. hawzah. net. question. view
- پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه (1385):www. hawzah.net. question. view
- پورگرجی، محمودعلی(1390)، «بررسی آزادی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره 26: 226-199
- حسینی خامنه‎ای، سیدعلی ( 1377 )، «آزادی از نظر اسلام و غرب»، نشریۀ پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شمارۀ 14 :36-21.
- سلم آبادی فراهانی ، مریم (1392) ، مستندات قرآنی و حدیثی (نهج البلاغه ای) دیدگاه امام خمینی(ره) در خصوص امنیت و آزادی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم.
- شکوری، ابوالفضل ( 1378) ، مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، آینه پژوهش، شماره 58: 299-280.
- دهخدا، علی‎اکبر (1377)، لغت‌نامه، تهران: نشر دانشگاه تهران.
- فاضل میبدی، محمدتقی ( 1378 )، دین‌داری و آزادی، تهران: آفرینه.
- فراتی، عبدالوهاب (1386)، «آزادی در اندیشة امام خمینی(ره)»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 12: 160-143.
- صادقی، رضا ( 1392 )، تفاوت مفهومی و کارکردی آزادی در اسلام و غرب، مصاحبه با روزنامه جوان.
- معین، محمد (1386)،  لغت‌نامه، تهران: انتشارات زرین.
- موسوی خمینی، روح‌الله ( 1389 )، مجموعه صحیفۀ امام، تهران  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
- مونتسکیو، شارل. دو ( 1349 )، روح القوانین، ترجمۀ علی‌اکبر مجتهدی، تهران: امیرکبیر.
- والی، محمدصادق ( 1392 )، بررسی نقش و جایگاه آزادی مدنی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره)، تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ اندیشۀ سیاسی در اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.