کودکی در ادیان: تحلیل کودکی در مسیحیت و اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران

2 دکتری جامعه شناسی

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه‌ و شناسایی مفهوم کودکی در ادیان، با تمرکز بر مسیحیت و اسلام است. در این راه، با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته است.
کودکی در مسیحیت پیرو گناه نخستین، ذاتاً شرّ پنداشته می‌شود. زیرا طغیان‌گر از امر الهی و گرایش به بدی دارد. پیرو این موضوع باید با تعمید گناه نخستین در ذات او شسته شود. چنین نگاه بدبینانه‌ای به کودکان با اسطوره‌ی دیونوسوسی مطرح شد. لذا کودک دیونوسوسی مستحق بد اخلاقی، بد رفتاری، سقط جنین، تنبیه سخت، به کار واداشته شدن، عدم حمایت، گرسنگی، فقر، بیماری، بی‌سوادی و جهل و... است. نگاه مسیحیت به کودکی به دلیل اقدامات اومانیستی دوره رنسانس به بعد از جمله تحولات کلیسا و اقدامات جهان مدرن در قرن بیستم، بخصوص اعلامیه‌ی حقوق بشر 1948م، و اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک 1989م، منجر به تحول رویکرد مسیحیت به کودکی و تضعیف رویکرد شرّانگاری و کودک دیونوسوسی شد.
دین اسلام، کودک را ذاتاً خیر و الهی می‌پندارد، کودک آپولونی است، زیرا کودک روح خداوند را در خود داشته و معصوم و مقدس است. اما پیرو قدرت اختیار ممکن است به گناهان و آلودگی‌های نفسانی دنیا، آلوده شود. نیازمند مراقبت و تربیت مناسب است که آلوده به بدی‌ها و گناهان نشود و ذات الهی او مصون از هرگونه بدی بماند. هرگونه آسیب جسمی، روحی و روانی به کودک ممنوع است و باید با او بر اساس احترام و رعایت شأن انسانی برخورد شود و مورد حمایت همه‌جانبه در جهت رشد و تعالی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Childhood in Religions: Childhood Analysis in Christianity and Islam

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Jamshidiha 1
  • maryam shaban 2

1 Professor of Islamic Social Sciences, University of Tehran

2 Acecr

چکیده [English]

child in Christianity is defined by the belief in the first sin, which is inherently evil. Because the rebel has a divine command and a tendency to evil. Following this, the first sin in the child's nature must be washed away by baptism. Such a pessimistic view of children was introduced with the myth of Dionysus. The child of Dionysus deserves immorality, misbehavior, abortion, severe punishment, forced labor, lack of support, hunger, poverty, disease, illiteracy and ignorance, and so on. Christianity's view of childhood due to the humanist actions of the Renaissance and beyond, including the developments of the Church and the actions of the modern world in the twentieth century, Led to the transformation of the Christian approach to childhood and the weakening of the evil and Dionysian child approach.
The religion of Islam considers the child to be inherently good and divine, the child is Apollonian, because the child has the Spirit of God in him and is infallible and holy. But following the power of free will may be tainted with sin and carnal contamination. He needs proper care and training so that he will not be infected with evils and sins, and his divine nature will be protected from any evil. Therefore, any physical, mental or psychological harm to the child is forbidden because he is a divine deposit and carrier of God's spirit; And he must be treated with respect and dignity, and he must be fully supported in the direction of growth and excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childhood
  • Child
  • Christianity
  • Islam
  • Comparative Analysis
استیرنس، پیتر (1388)، دوران کودکی در تاریخ جهان، ترجمۀ سارا ایمانیان، تهران: نشر اختران.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (1380)؛ فلسفه تعلیم و تربیت، با همکاری علی­محمد کاردان و همکاران، جلد 1، چاپ چهارم، تهران: نشر سمت.
جنکس، کریس (1388)، دوران کودکی، ترجمۀ سارا ایمانیان، تهران: نشر اختران.
جیمز، آلیسون؛ کریس جنکس؛ آلن پروت (1393)، جامعه­شناسی دوران کودکی: نظریه­پردازی دربارۀ دوران کودکی، ترجمۀ علیرضا کرمانی و علیرضا ابراهیم­آبادی، تهران: نشر ثالث.
حکمت بن سیرا: براساس کتاب مقدس اورشلیم (1384)، ترجمۀ پیروز سیار، تهران: نشر نی.
خسرونژاد، مرتضی (1384)، «مفهوم کودکی و هدف ادبیات کودک»، مجلۀ علوم‌اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22 (4): 154- 168.
سلیمانی، عبدالرحیم (1396)، تعریف دین در کلان و فلسفۀ دین و تعریف اقلی و اکثری، مجله فلسفه دین، دورۀ 14(2): 375 –
سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم (1379)، کتب اپوکریفایی عهد قدیم، مجله هفت آسمان، شمارۀ 5.
شیخ حر عاملی (1376)، وسائل الشیعه، تهران: نشر اسلامیه.
صورت‌جلسه­های سال 1395 تا 1397 از کارگروه هماهنگی (نمایندگان دستگاه­ها و حوزه مدنی) مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران.
طهماسبی، علی (1383)، مریم مادر کلمه، تهران: یادآوران.
فاتحی، مهرداد (2007)، تثلیث، نشر اینترنتی.
کتاب مقدس: انجیل عیسی مسیح، ترجمۀ شریف، نشر اینترنتی.
کلینی (1387)، اصول کافی، ج چهارم، تهران: نشر جهان آرا.
کودنگ، هانس (1386)، متفکران بزرگ مسیحی، گروه مترجمان، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
گزارش کنوانسیون حقوق کودک از وضعیت حقوق کودک در ایران (1395)، دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران
مک گراث، الستر (1385)، درآمدی بر الاهیات مسیحی، ترجمۀ عیسی دیباج، تهران: کتاب روشن.
میشل، توماس (1387)، کلام مسیحی، ترجمۀ حسین توفیقی، قم: نشر دانشگاه ادیان و مذاهب.
نش، کیت (1394)، جامعه­شناسی سیاسی معاصر، جهانی شدن، سیاست، قدرت، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، تهران: نشر کویر.
Convention‌ on the Rights of‌ the‌ Child, Adopted and opened for signature (1989).
Rabertson, P (1976), Home as a nest: middle class childhood in nineteenth Cetury Europe, in L. DeNause (ed), The History of Childhood, London: Souvenir.
Coveney, P (1957), Poor Monkey, London: Rockcliff.
Golding, W (1958), Lord of the Flies: A Novel, London: Faber.
Jenks, Chris (2005), Childhood, Routledge
Poucault, M (1977), Discipline and Punish, London: Penguin.
Meyer, Anneke (2007), he Moral Rhetoric of Childhood, Childhood, Vol 14, Issue 1, 2007.
Millar, A. (1990), Thou Shalt Not Be Aware: Society’s Betrayall of the child, London: Pluto Press.
Pfandl, Gerhard (1988); Some Thoughts on Original Sin”, www.adventistbiblical. org/document/sinoriginal-web.pdf.
Stone, L (1979), The Fmily, Sex and Marriage in England 1500- 1800, Harmonds worth: Penguin.
Trevor, W (1976), The children of Dynmouth, London: Bodley Head.