الگوی حکمرانی رهبری؛ تحلیل محتوای سخنرانی‌های نوروزی در دو دوره اول ریاست جمهوری سال‌های 1384 و 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

الگوی حکمرانی ولایت فقیه متاثر از الگو و تفکر اسلامی و در امتداد جهان بینی اسلامی است؛ این الگو قالب و محتوای یکسان اما اولویتبندی متفاوت باتوجه به مقتضیات را دارد. با این مفروض، شناخت الگوی حکمرانی مقام معظم رهبری با بررسی بیانات نوروزی ایشان در دو دوره اول ریاست جمهوری سالهای 1384 تا 1400 هدف این مکتوب است. چند موضوع از سخنان رهبر انتخاب شده تا در دو دوره ذکر شده مورد بررسی قرار گیرد. برای رسیدن به این هدف، تعداد دفعاتی که رهبری در تمام سخنرانی-های نوروزی در این هشت سال باتوجه به موضوعات انتخاب شده روی آن تاکید داشته‌اند، را برشمرده و هر کدام را نسبت به سال مورد نظر دسته بندی نموده و در آخر به صورت مجموع مورد استفاده قرار گرفته اند. بررسی موصوف با روش تحلیل محتوا، حاکی از آن است که در هر دوره موضوعات اصلی یکی بوده اما در جزئیات، اهمیت محورها متفاوت بوده است. بر اساس یافته ها با وجود تاکید بر محورهای یکسان، اولویت موضوعات در دو دوره یادشده متفاوت است؛ شباهت ها و تفاوت های اساسی در اولویت بندی موضوعات از سوی رهبری مشاهده می گردد که این خود نشان دهنده این است که رهبری با توجه به وظیفه خویش در قانون اساسی و در راستای تعیین سیاست های کلی نظام و با توجه به مصالح و مقتضیات جامعه، موضع گیری حمایتی و انتقادی متفاوتی را در قبال سیاست دولت ها اتخاذ می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Leadership governance Model: The content analysis of Nowruz lectures in two different periods of years 1384 to 1400

نویسندگان [English]

  • mohammad laelalizadeh 1
  • azam moghadas 2
  • abed mirzakhani 3

1 Political science, Payame Noor University, Iran.

2 Political sociology,payame noor university

3 Employee

چکیده [English]

The governance model of Velayat-e-Faqih is influenced by the Islamic model and thinking and along the Islamic worldview; this model has the same format and content but different priorities according to the requirements. With this assumption, recognizing the pattern of leadership of the leadership by examining her Nowruz statements in the first two terms of the presidency from 1384 to 1400 is the purpose of this letter. Several topics have been selected from the leader's speech to be examined in the two mentioned periods. To achieve this goal, we have enumerated the number of times that the leadership has emphasized in all Nowruz speeches in these eight years according to the topics selected on it, and categorized each of them according to the desired year, and finally used collectively. The content analysis method shows that the main topics were the same in each period, but in detail, the importance of the axes was different. According to the findings, despite the emphasis on the same axes, the priority of issues in the two periods is different; similarities and fundamental differences in the prioritization of issues are observed by the leadership, which shows that the leadership according to its task. In the constitution, in order to determine the general policies of the system and according to the interests and requirements of the society, they adopt a different supportive and critical position towards the policy of the governments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • governance
  • Leadership
  • General System Policies
  • Ahmadinejad
  • Rouhani
  • Content Analysis
- افتخاری، اصغر؛ نهازی، غلامحسین (1389)، «امنیت عمومی در اندیشه و بیانات مقام معظم رهبری»، دانش انتظامی، دورۀ 12 (3): 7-49.
- جوادی آملی، عبدالله (1387جامعه در قرآن، قم: اسراء.
- دهخدا، علی اکبر(1377)، لغت­نامه، تهران: دانشگاه تهران.
- رفیع‌پور، فرامرز (1394)، تکنیک‌های خاص تحقیق در رشتۀ علوم‌اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- زارعی، محمدحسین؛ حسنوند، محمد؛ سلمانی سیبنی، مرضیه (1396)، «مفهوم حکمرانی تنظیمی»، جستارهای حقوق عمومی، سال اول(1): 124-147.
- ساوه درودی، مصطف؛ اسمعیلی، مهدی؛ حیدری، دانیال (1395)، «الگوی تهدید‌شناسی از منظر مقام‌معظم رهبری»، راهبرد دفاعی، دوره 4 (54): 61-91.
- سروستانی، صدیق(1375)، «کاربرد تحلیل محتوا در علوم اجتماعی»، نامه علوم‌اجتماعی، دوره 8(8): 91-114.
- شفیعی، احمد؛ برزگر، ابراهیم؛ مرادزاده، علی(1395)، «نقش ولایت و رهبری در ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی رهبری امام خامنه­ای»، آفاق امنیت، سال نهم(30).
- غرویان، محسن (1380)، «بررسی وظایف و اختیارات رهبر و رئیس جمهور ایران و مقایسه با وظایف و اختیارات عالی‌ترین مقامات در سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلیس»، مجله معرفت (پرتابل جامع علوم انسانی)، شماره 43: 25-39.
- فاطمی‌نیا، محمد علی؛ امیرآبادی فراهانی، فاطمه (1398)، « الگوی راهبردی توسعۀ علم و دانش از نگاه مقام معظم رهبری»، مجله الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، دورۀ 7(133): 9-35.
- کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک وان (1379)، روش تحقیق در علوم‌اجتماعی، ترجمۀ عبد الحسین نیک گهر، تهران: توتیا.
- محمدپور، احمد.(1390)، روش تحقیق کیفی-ضد روش 2، تهران: جامعه شناسان.
- مشکواتی، مریم و میرشکاری، طیبه (1397)، «واکاوی مدیریت فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری»، رهیافت فرهنگ دینی، دورۀ 1(4): 84-94.
- میدری، احمد، خیرخواهان، جعفر (1383)، حکمرانی خوب، بنیان توسعه، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی ایران.
- نجفی، موسی (1391)، «نظریۀ بیداری اسلامی براساس اندیشۀ سیاسی مقام معظم رهبری»، مطالعات انقلاب اسلامی، دورۀ 9 (28): 11-26.
- واعظی دهنوی، عباس (1391)، «مبانی سیاست خارجی در اندیشۀ مقام معظم رهبری»، جستارهای سیاسی معاصر، دورۀ 3(1): 141-169.
- هاشمی، سید محمد (1366)، مدیریت سیاسی (از سیاست‌گذاری تا سیاست‌گزاری)، تهران: ریاست جمهوری.