نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 مدیرگروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه با گسترش مسائل و مشکلات پیچیده شهری، ضرورت توجه به راه حل های مرتبط با شهرهای ایرانی-اسلامی و منطبق با زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و کالبدی آشکار گشته است. در این میان، بررسی آراء و اندیشه های متفکران مسلمان می تواند راهگشای مسائل پیچیده موجود در شهرها باشد. حکیم ابوعلی سینا به عنوان یک اندیشمند بزرگ در جهان اسلام، در بسیاری جهات به تولید و بسط اندیشه های شهری کمک کرده است که در این بین، بیان مفهوم مدینه عادله به عنوان نقطه عطفی در نظریات مرتبط با مسائل شهری و شهرسازی وی مطرح می باشد. این پژوهش با هدف بررسی نظریات ابوعلی سینا در حوزه مسائل شهری و شهرنشینی، شناسایی ویژگی های یک شهر مطلوب و نیز ابعاد مرتبط با زندگی اجتماعی انسان ها در نظام شهری، به تبیین ابعاد و روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی جامعه شهری مورد نظر خود می پردازد. روش تحقیق در پژوهش حاضر تلفیقی از روش های تحلیل محتوا، قیاسی- توصیفی و نیز تحلیل علّی و فرا تحلیل می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد وجود یک جامعه شهری سالم، مستلزم توجه به کلیه ابعاد و روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی می باشد؛ به طوری که نظام های یاد شده به عنوان یک کل وحدت بخش، مرتبط بوده و بر یکدیگر تاثیر گذار می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An explanation of urban structure from AbuAli Sina's perspective

نویسندگان [English]

  • mohammad taghavi zavareh 1
  • Hamidreza Saremi 2

1 Tarbiat Modares University

2 Department of Urbanism, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Today, given the development of complex urban problems, the necessity of paying attention to solutions related to Iranian-Islamic cities, in accordance with the cultural, social, political and physical context, seems evident. Meanwhile, studying Muslim thinkers' thoughts can be of importance in finding solution to the complexities of the cities. Abu Ali Sina, as a great Muslim scholar, has contributed to the development of urban thoughts considerably. In particular, his concept of Medina of Adela (the city of justice) is innovatory in the realm of theories of urban planning and urban development. The present paper aims to explore Abu Ali Sina's views on urbanization, identifying the characteristics of a desirable city, unfolding dimensions of social life in the urban environment, as well as explaining socio-economic, political, and physical relations in an urban society. The research method in this study is a combination of content analysis, deductive-descriptive methods, as well as causal analysis and meta-analysis. Our findings show that the existence of a healthy urban community requires attention to all aspects of social, economic, political and physical relations, so that these subsystems can be related to each other as a whole and each part affect the other ones systematically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: AbuAli Sina
  • urbanism
  • Iranian-Islamic city
  • urban views
  • urban community
  • Medina of Adela
  • Utopia