نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی و سازماندهی مولفه های اخلاق همسایگی بر اساس دیدگاه امام سجاد (ع) ‌بود. روش انجام این پژوهش، تحلیل اسنادی به شیوۀ توصیفی - تحلیلی بود و صحیفه سجادیه و رساله حقوق امام سجاد (ع)‌ ‌ مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت. بر اساس یافته ها، ارزش های اخلاقی در هفت محور: اخلاق عمومی همسایگی، اخلاق ورزی با همسایه بلا دیده، اخلاق شکایت از همسایه، اخلاق مشورت بین همسایگان، اخلاق ورزی با همسایگان سالخورده، اخلاق مواجهه با کودکان همسایه و اخلاق برخورد با همسایه شرور صورت بندی شد. پایه های شناختی، عاطفی و نگرشی اخلاق ورزی همسایگی نیز شناسایی و تبیین شد. این پژوهش معنایی بسیار فراتر از یک مجاورت فیزیکی را برای مفهوم «همسایگی» نشان داد؛ یک نوع همزیستی با نوعی حس تعلق، حمایت گری، احساس مسئولیت و رعایت نظام دقیقی از اخلاقیات، که می تواند مجتمع مسکونی را به یک واحد اجتماعی منسجم تبدیل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A description of "neighborhood ethics” based on Imam Sajjad's sayings

نویسنده [English]

  • f Vojdani

shahid beheshti university

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and organize the components of “ethics of neighborhood behavior” referring to Imam Sajjad's, the fourth Shite Imam (pbuh). This is done using a content analysis and descriptive-analytic method. For this purpose, two Imam Sajad's   books called “Sahifeh Sajjadiyeh” and a “Treatise on Rights” were studied analytically. The moral values in neighborhood behavior were extracted and formulated on nine categories including general ethics of neighborhood, the suffering neighbor's rights, code of conduct regarding philanthropic neighbor, ethics of complaining about a neighbor, ethics of neighborhood consultation, the way of behaving old age neighbors, behaving with the neighbors'  children, and the ethics of dealing with an evil neighbor. Also, the cognitive, emotional and attitudinal foundations of neighboring behavior identified and explained. Base on this results the concept of "Neighborhood" goes beyond and much broader than a physical proximity. In other words neighborhood means a kind of symbiosis with a sense of belonging, support, responsibility, and strict morality, which can transform a group of households into a coherent social unit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: neighborhood ethics
  • citizen ethics
  • "Imam Sajjad
  • Sahifeh Sajjadiyeh
  • Treatise on Rights