نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، گروه علوم اجتماعی، هرمزگان، ایران

چکیده

تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها موضوعی راهبردی است که از سوی رهبری برای رشد اجتماعی و ارتقای سطح دانش سیاسی دانشجویان مطرح شده است. کرسی‌های آزاداندیشی یکی از مفاهیم مهم و بحث‌انگیز در گفت‌وگوهای سیاسی امروز جامعه ایران است که می‌تواند علاوه بر حل و فصل بسیاری از مسائل روز جامعه ایران، در بلندمدت آثار تمدنی شگرفی داشته باشد. با این حال این موضوع در محافل علمی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر که با هدف بررسی نگرش دانشجویان به کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه به لحاظ اثرگذاری در توسعه اجتماعی و سیاسی دانشگاه‌ها در بین دانشجویان دانشگاه تبریز انجام شده ، از نظر هدف، پژوهشی کاربردی، به لحاظ وسعت پهنانگر، از نظر دامنه، خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش پژوهش، روش میدانی با استفاده از پیمایش، و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است. حجم نمونه نیز در این تحقیق 376 نفر است. پژوهش حاضر بر اساس نظریه‌های توسعه و توسعه اجتماعی از جمله لرنر، اینگلس و اسمیت، مک کله لند، راجرز و . . . به دنبال بررسی ارتباط بین استفاده دانشجویان از رسانه‌های جمعی داخلی، نوع تربیت دانشجویان در خانواده، مشارکت اجتماعی، پایگاه اقتصادی، اعتماد اجتماعی، دینداری و انسجام اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل و نگرش به عنوان کرسی‌های آزاداندیشی به عنوان متغیر وابسته است. بر اساس نتایج پژوهش، بین استفاده از رسانه‌های جمعی داخلی، مشارکت اجتماعی، پایگاه اقتصادی، اعتماد اجتماعی، دینداری، انسجام اجتماعی، با آزاداندیشی ارتباط معنادار وجود دارد. اما بین نوع تربیت در خانواده با نگرش به عنوان کرسی‌های آزاداندیشی ارتباط معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Survey of students' attitude towards liberal seats in universities (case: Tabriz university)

نویسندگان [English]

  • Abdolhosein Kalantari 1
  • Jafar Ahmadpour Parviziyan 2

چکیده [English]

The seats at the universities of liberal policies that led to the social development and the promotion of political science students has been proposed. One of the important concepts and controversial liberal positions on political dialogue today is Iran. However this has not been the subject of much attention in scientific circles.
This study aimed to evaluate the attitudes of students to seats of deliberation and consideration of the impact on social and political development in Tabriz University students, in terms of the goal of a functional review, extensive in scope, the range of small and the timing is a cross-sectional study. The method in this research field using survey techniques, and tools for data collection questionnaire. The sample size in this study is 376 people.
The results indicate that the use of domestic mass media, community participation, economic status, social trust, religious, social cohesion, gender and marital status were significantly associated with liberal attitudes seats. But the type of education in the family and age no significant relationship with attitudes as liberal seats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seats openness
  • Development
  • Political Development
  • Student
  • Leader
  • Tabriz University
احمدی، یعقوب (1388)، وضعیت دینداری و نگرش به آینده دین در میان نسل‌ها مطالعه موردی شهر سنندج، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال اول، شماره اول.
- ازکیا، مصطفی (1386)، جامعه شناسی توسعه، تهران: کیهان.
- بدیع، برتران (1376)، توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب‌زاده، تهران: قومس.
- بشیریه، حسین (1380)، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو.
- پیران، پرویز (1383)، جهانی شدن: سیر تاریخی و ابعاد آن، مجلس و راهبرد، شماره 43.
- تودارو، مایکل (1379)، توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران: کوهسار.
- تیموری، امیرحسین (1383)، سه دوره نخست مجلس شورای اسلامی، روزنامه شرق، ضمیمه شماره 256.
- جیروند، عبدالله (1370)، توسعه اقتصادی (مجموعه عقاید)، تهران: انتشارات مولوی.
- حیدرآبادی، ابوالقاسم (1389)، اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر آن (مطالعه موردی جوانان 20 تا 29 ساله استان مازندران)، جامعه شناسی مطالعات جوانان، دوره 1، شماره 1، تابستان.
- دیوب اس سی (1377)، نوسازی و توسعه، تهران: نشر قومس.
- روشه، گی (1386)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران: نشر نی.
- سیف زاده، سیدحسین (1388)، مدرنیته و نظریه‌های جدید علم سیاست، تهران: نشر میزان.
- قاسمی، وحید و کاظمی، مهری (1387)، تحلیلی جامعه شناختی بر نقش خانواده در میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی، علوم اجتماعی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)، دوره پنج، شماره 1، بهار و تابستان.
- کازنو، ژان (1375)، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران: انتشارات اطلاعات.
- کلانتری، عبدالحسین، روشنفکر، پیام و مقدمی سلیمی، فرشید (1393)، توسعه اجتماعی: چشم انداز جهانی و وضعیت ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- کوئن، بروس (1383)، مبانی جامعه شناسی، ترجمه رضا فاضل و غلامعباس توسلی، تهران: انتشارات سمت.
- موسایی، میثم (1388)، آموزش توسعه ای و توسعه پایدار، راهبرد توسعه، شماه 18.
- نعمتی، لیلا (1390)، آزاداندیشی؛ هدف یا وسیله؟ روزنامه رسالت، شماره 7456 به تاریخ 21/10/90.
- یوسفوند، حسن رضا و درستی، امیرعلی و حمیدیان، اکرم (1385)، بررسیعواملمؤثربراعتماد وسرمایهاجتماعیدردوشهرشهرضاواصفهان، مجموعه مقالات همایش منطقهای سرمایهاجتماعی، چالش‌ها و راه کارها، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.
- Eisenstadt, S. N (2005), “Multiple Modernities”, Daedalus, 129 (1): 1-29.
Inglehart, Ronald and Wayne E. Baker (2000), Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values, American Sociological Review, vol. 65, No. 1, (February)pp. 19- 51.
- Kamaran, D (1992), Aktuelle Theorien der Soziologie, Von Shmuel N. Eisenstadt bis zur Postmoderne, München: Beck.
- Pearson, K. R (2005), Literaturwissenschaft und politische Kultur, Eberhard Lammert zum 75, Geburtstag, Stuttgart/ Weimar: Metzler.