نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر تلاش شده است با شرح و دسته‌بندی آرای اجتماعی شهید محمد باقر صدر، مسئله اجتماعی از دیدگاه وی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور چیستی مسئله اجتماعی، آثار و راه‌حل‌های آن در آثار شهید صدر تحلیل گردید. بررسی حاضر از نوع اسنادی است و با استفاده از فن تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. بر اساس نتایج پژوهش، تعریف مسئله اجتماعی از دیدگاه شهید صدر با تعاریف موجود جامعه‌شناسی بسیار متفاوت است. شهید صدر مسئله اجتماعی را یافتن نظام اصلح و مسئله‌ای فرامکانی و فرازمانی دانسته است که نوع بشر به آن مبتلاست

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation of social problem from Shahid Sadr’s perspective

چکیده [English]

The present paper is an attempt to address social problem based on the viewpoints of Muslim thinker Mohamad Bagher Sadr. In order to achieve this aim, the researcher categorizes and describes Shahid Mohammad Bagher Sadr’s social views and analyzes the essence of social problem and its consequences and solutions mentioned in his works. The method applied in the study is documentary research, using qualitative content analysis technique. The results of the study indicate that there are large differences between the definition of social problem by Shahid Sadr and ideas concerning social problems proposed in sociology texts. According to Shahid Sadr’s, social problem is finding the most proper social system and it is an issue beyond limitations of time and space in which all humankind is involved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social problem
 • Mohammad Bagher Sadr
 • Utopia
 • Documentary Research
 1. افشار کهن، جواد (1390)، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی، تهران: جامعه‌شناسان.
 2. الصدر، السید محمدباقر (1421 ق.)، المدرسه القرآنیه، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، الاولی.
 3. الصدر، السید محمدباقر(1383)، الاسلام یقود الحیاه، تهران: وزارت الارشادالاسلامی الجمهوریه الاسلامیه فی ایران.
 4. الصدر، السید محمد باقر (1399 ق.)، خلافه الانسان و شهاده‏الانبیاء، تهران: جهاد البناء، قسم العلاقات الخارجیه.
 5. آزادارمکی، تقی و بهار، مهری (1377)، بررسی مسائل اجتماعی، تهران: نشر جهاد دانشگاهی.
 6. باتامور، تی. بی (1370)، جامعه‌شناسی، ترجمه سید حسن منصور و سید حسین حسینی کلجاهی، تهران: امیرکبیر.
 7. بخارایی، احمد (1387)، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی در ایران، تهران: پژواک جامعه.
 8. پارسانیا، حمید (1388)، روش‌شناسی علوم انسانی با رویکرد اسلامی، نشریه پژوهش، 2، 23-34.
 9. جمشیدی، محمدحسین (1387)، مقاله خلافت عمومی انسان، نشریه حکومت اسلامی، 1، 26-28.
 10. دوورژه، موریس (1366)، روش‌های علوم اجتماعی، ترجمه خسرو اسدی، تهران: امیرکبیر.
 11. رابینگتن، ارل و واینبرگ، مارتین (1382)، رویکردهای نظری هفت‌گانه در در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه رحمت‌الله صدیق سروستانی، تهران: دانشگاه تهران.
 12. ستوده، هدایت‌الله (1384)، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، تهران: ندای آریانا.
 13. صدر، محمدباقر (1362)، مدرسه اسلامی، ترجمه استاد کاظمی خلخالی، تهران: عطائی.
 14. صدر، محمدباقر (1360)، جهان‌بینی در فلسفه ما، ترجمه سید حسن حسینی، تهران: کوکب.
 15. صدر، محمدباقر (1359)، سنت‌های تاریخ در قرآن، ترجمه سید جمال موسوی، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 16. صدر، محمدباقر (1358)، تحلیلی از مسئله شناخت، ترجمه محمد علی جاودان، تهران: روزبه.
 17. صدر، محمدباقر (1357)، رسالت ما، ترجمه محمد تقی رهبر، تهران: روزبه.
 18. عبدالهی، محمد و همکاران (1383)، بررسی مسائل اجتماعی ایران. تهران: دانشگاه پیام نور.
 19. کنیک، ساموئل (1353)، جامعه‌شناسی؛ ترجمه مشفق همدانی، تهران: امیرکبیر.
 20. لوزیک، دانیلین (1383)، نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی، ترجمه سعید معیدفر، تهران: امیرکبیر.
 21. مظلوم خراسانی، محمد (1381)، بررسی مسائل اجتماعی ایران، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
 22. معیدفر، سعید (1379)، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایران، تهران: سرزمین ما. 
 23. Moulder, F. V. (2000), social problems of modern world, wadsword, Thomson learning.

23.       kornblum,William and Julian,joseph(1980), social problems, United States, Pearson. Kindle Edition.