کاوشی در مجادلات عدالت اجتماعی بین متفکرین غربی و اسلامی

علی شکوری

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 277-307

https://doi.org/10.22059/jstmt.2016.64963

چکیده
  با توجه به مناقشه‌های نظری در مورد مفاهیم و ارزش‌های بنیادی، چون عدالت، بین اسلام و غرب در این مقاله به مطالعۀ سیر تاریخی تحول مفهومی عدالت از منظر این متفکران می‌پردازیم. در این مطالعه نتیجه می‌گیریم که اولاً، عدالت معنای روشن و جهان‌شمول در اعصار و بین اندیشمندان ندارد و گرایش کلی به یافتن مبنایی برای زندگی سعادتمندانه و متعالی ...  بیشتر