چالش های خاستگاه جهان بینی سبک زندگی در جامعه شناسی پییر بوردیو با فطرت و زیست مؤمنانه

ایمان عرفان منش؛ حسین بستان

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 227-261

https://doi.org/10.22059/jstmt.2015.62020

چکیده
  بنابر مواضع جهان­بینی دنیای مدرن، بسیاری از جامعه­شناسان تلاش کرده­اند تا فهم خود از جهان اجتماعی و کنش انسانی را فرمول­بندی کنند. پی­یر بوردیو، به­عنوان یکی از با نفوذترین جامعه­شناسان فرهنگی متأخر، مدعی است که می­توان پیچیدگی منطق عینی و ذهنی مندرج در سبک زندگی عاملان اجتماعی را بر اساس فرمول و مدل تحلیلی معینی منکشف ...  بیشتر