نسبت عدالت و کارآمدی نظام سیاسی دراندیشه امام خمینی(ره)

جلیل دارا؛ محمد لعل علیزاده

دوره 10، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 273-294

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.300145.1347

چکیده
  یکی از وجوه تمایز مکاتبی چون اسلام، لیبرالیسم، سوسیالیسم، در نسبت و رابطه ای است که میان مفاهیم عدالت و کارآمدی قائلند. دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم بر اساس اولویت قائل شدن برای هر یک از این مولفه ها موجب به حاشیه راندن دیگری می شوند. در حالیکه اسلام با نگاه طولی به شبکه منسجم و یکپارچه توحید و نبوت، عدالت و اصول اساسی دین را مطرح می ...  بیشتر