جایگاه اقشار محروم و مستضعف در اندیشه اجتماعی امام خمینی

امیر عظیمی دولت آبادی

دوره 10، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 71-94

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.306614.1379

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی جایگاه اقشار محروم در اندیشه امام خمینی است. پرسش های پژوهش ناظر به جایگاه و نقش محرومان و مستضعفان در پیروزی انقلاب اسلامی و تدوام جمهوری اسلامی می باشد. یافته های این پژوهش که از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی بوده و با روش اسنادی انجام شده است نشان می دهد که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر خلاف بسیاری از تحلیل گران ...  بیشتر