کلیدواژه‌ها = دلالت های قرآنی
دلالت های قرآن پیرامون استعدادشناسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 107-138

10.22059/jstmt.2020.77809

منصوره ابوالحسنی؛ معصومه اسمعیلی؛ هادی بهرامی احسان