دلالت های قرآن پیرامون استعدادشناسی

منصوره ابوالحسنی؛ معصومه اسمعیلی؛ هادی بهرامی احسان

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 107-138

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.77809

چکیده
  یکی از موضوعات و مقولات مهم و اساسی زندگی انسان که در پیشبرد اهداف فردی و اجتماعی او نقش موثر و حائز‌ اهمیتی دارد، مفهوم استعداد و شناخت توانمندی‌های او است. از آنجا که قدم اول این شناخت، داشتن تعریفی مشخص از این مفهوم می‌باشد، پژوهش حاضر درصدد برآمد به واسطه اشراف‌خداوند به ساختارهای وجودی‌انسان، تعریف‌موردنظر را به شیوه کیفی ...  بیشتر