کلیدواژه‌ها = امور نهانی
بررسی پدیده جنگ از منظر ابن خلدون

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 147-171

10.22059/jstmt.2020.291548.1306

محمد علی توانا؛ سید یزدان هاشمی اصل؛ جواد جریده