تبیین عینی مفهوم استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)در بررسی رابطه ایران و آمریکا

جلیل دارا؛ محمود بابایی

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.271617.1242

چکیده
  روحیه برتری جویی یک جامعه یا یک نظام حکومتی موجب‏‎ ‎‏می شود تا آن نظام یا حکومت خود را در جایگاهی برتر و بالاتر از سایر نظام ها و حکومت ها پندارد که بر این اساس، بر خود جایز می داند سیطره خویش را در حوزه های مختلف فکری، اعتقادی،‏‎ ‎‏فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی اعمال نماید. امام خمینی(ره) از جمله اندیشمندان و سیاستمدارانی ...  بیشتر