تأثیر استقرار کاربری های شهری در توسعه ارزشهای اسلامی در شهر ارومیه (مطالعه موردی: منطقه1 شهرداری ارومیه)

اصغر عابدینی؛ مریم عبادی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.71328

چکیده
  اسلام به عنوان یک شیوه کامل زندگی ضمن توجه به الگوهای رفتاری انسان به کالبد سکونتگاههای او که عرصه زیست و فعالیت هستند مورد توجه قرار داده و آرمانهای اسلامی را تعقیب می‌کند به طوری که پیوند جدایی ناپذیری بین زندگی مادی و معنوی ایجاد کرده است. بنابراین در طراحی و قرارگیری مهم ترین فضاهای شهر اسلامی از جمله: مساجد، مدارس و حتی بازار ...  بیشتر