بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
تبیین جامعه شناختی ظهور گفتمان سیاسی هیات های مذهبی ایران دهه 1340

مصطفی مهر آیین؛ علیرضا قبادی؛ فیروز راد

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 101-131

https://doi.org/10.22059/jstmt.2019.70430

چکیده
  هـدف این پـژوهش بررسی شرایط ظهور گفتمان سیاسی مذهبی(گفتمان سیاسی هیات های مذهبی) در ایران دهه 40 است. چه شرایط تاریخی زمینه ساز شکل گیری این گفتمان جدید در فضای فرهنگی ایران شد؟ چه عواملی (چه کسانی) منابع و فضای اجتماعی لازم برای تولید این گفتمان را فراهم آوردند؟ چه عواملی قلمرو گفتمانی و محتوای آن را تعیین نمودند؟ محقق پس از طرح یک مدل ...  بیشتر