بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
اسلامی‌‍سازی دانش معاصر: تقسیم‌بندی موضوعی و فراتحلیل آثار و مهم‌ترین منابع

عباس قنبری باغستان؛ سید محسن میری

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 333-356

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.251349.1176

چکیده
  هدف از این مقاله به دست دادن فهمی جامع و روشن از «اسلامی‌سازی دانش» در دوران معاصر می باشد، که پاسخی روشنفکرانه، علمی و احیاگرانۀ متفکران اسلامی به پروژۀ مدرنیته در چند دهۀ اخیر است. این تحقیق با استفاده از روش تحقیق اسنادی و کتابخانه‌ای، به فراتحلیل بیش از 80 اثر (مقاله، کتاب، نقد و...) در زمینۀ «اسلامی‌سازی دانش» پرداخته ...  بیشتر