بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
نقش ادراکات انسانی در مراتب تکامل‌ اجتماعات انسانی در علم مدنی فارابی

حمید پارسانیا؛ مسلم طاهری کل کشوندی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 28-9

https://doi.org/10.22059/jstmt.2017.63561

چکیده
  این پژوهش درصدد است که به ارزیابی نقش ادراکات انسان در شکل‌گیری انواع جوامع انسانی و تکامل آنها در علم مدنی فارابی بپردازد؛ به عبارت دیگر هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی رویکرد فارابی نسبت به منشأ تفاوت‌های موجود در مُدُن انسانی از چارچوب مراتب ادراکی حاکم بر یک جامعه است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، استفاده از روش اکتشافی و رویکرد ...  بیشتر