بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
جایگاه مفهوم فطرت در منازعات دینی-اجتماعی دورۀ پهلوی دوم

علی محمد حاضری؛ محمد ملاعباسی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 79-57

https://doi.org/10.22059/jstmt.2017.63562

چکیده
  مفهوم فطرت پیش از دوران پهلویِ دوم، در کتاب‌ها و روزنامه‌های مذهبی، بسیار به ندرت به کار رفته است. اما بعد از شهریور 1320 و آغاز سلطنت محمدرضا شاه، استفاده از این مفهوم و نظریه‌پردازی دربارۀ آن، در مجلات و روزنامه‌هایی که نشر و تبلیغِ مسائل دینی را هدفِ خود قرار داده بودند، افزایش می‌یابد. فطرت، رفته رفته از سویی، به مفهومی کلیدی برای ...  بیشتر