کلیدواژه‌ها = شاخص‌های توسعه‌یافتگی
توسعه و جامعة آرمانی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-80

10.22059/jstmt.2015.60436

علی‌رضا شجاعی‌زند