بازتولید معرفتی شهر اشراقی با استفاده از آراء شیخ شهاب الدین سهروردی

حمیدرضا صارمی؛ فاطمه شمس؛ سعیده محتشم امیری

دوره 11، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 79-107

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.325191.1463

چکیده
  فلسفه‌ شیخ اشراق، فلسفه‌ فرهنگ ماست و به نظر می‌رسد در طول چهارده قرن از هر اندیشمند دیگری به فلسفه‌ ایرانی- اسلامی نزدیک‌تر باشد، چرا که پیوستگی ذاتی عمیقی با بستر فکری و زمینه‌های تاریخی ایرانیان دارد. این پژوهش بر آنست که با ژرفکاوی در آراء شهاب‌الدین سهروردی و ورود به کنه فلسفه وی، به تبیین تصویری هرمنوتیک از تعالیم اشراقی ...  بیشتر