روش‌های مهار قدرت سیاسی از دیدگاه غزالی

عباسعلی رسولی؛ عباس صالحی نجف آبادی؛ احسان رسولی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 129-156

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.272482.1474

چکیده
  ابوحامد محمد غزالی مثل برخی متفکران اسلامی برای مهار قدرت حاکمان تلاش کرده و نصیحه الملوک را نگارش نموده است. برای بررسی ادبیات مهار قدرت غزالی، اهدافی مانند، شناخت کمی و کیفی این نصایح، میزان بهره گیری از اعتقادات مذهبی برای خودسازی صاحبان قدرت، تفاوت نصایح خاص پادشاهان، وزیران و دبیران و شناخت بیشترین مقوله های دارای فراوانی مورد ...  بیشتر