1. الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی از منظر شریعتی

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 29-45

غلامرضا جمشیدیها؛ حمزه نوذری