1. تحلیل جامعه‌شناسی تفسیری از مفهوم عشق در اندیشه‌های فخرالدین عراقی

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 145-175

10.22059/jstmt.2021.297010.1336

مهرداد ناظری؛ حسین ابولحسن تنهایی؛ عبدالرضا ادهمی