1. بازخوانی نظریه اعتباریات اجتماعی علامه طباطبائی و نسبت آن با جاودانگی نفس

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 223-250

10.22059/jstmt.2021.309597.1389

علیرضا کلبادی نژاد؛ قاسم پورحسن؛ رحمت الله محمودی