1. بررسی جایگاه اصل منع اختلال درنظام اجتماعی از منظر امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 95-117

10.22059/jstmt.2021.294158.1318

عابدین مومنی؛ جمشید معصومی؛ مهرداد جمشیدیان