1. خوانش سرمایه اجتماعی در حکمت صدرایی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 159-183

10.22059/jstmt.2020.77811

حمیدرضا صارمی؛ آیلین شیدایی