1. واکاوی و تحلیل مفهوم آزادی از منظر امام خمینی (ره)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 293-313

10.22059/jstmt.2020.280710.1274

احسان عسگری؛ امیر عظیمی دولت آبادی