نویسنده = یوسف علی بیرانوند
جایگاه و اهمیت گروه در اندیشه مولوی

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 117-137

10.22059/jstmt.2018.71329

یوسف علی بیرانوند؛ قاسم صحرائی؛ علی حیدری