1. کودکی در ادیان: تحلیل کودکی در مسیحیت و اسلام

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 235-269

10.22059/jstmt.2020.77814

غلامرضا جمشیدیها؛ مریم شعبان