بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
شاخص‌های جامعه معنوی از منظر قرآن کریم و حدیث

سهیلا همتی مامو؛ سهراب مروتی؛ فاطمه اردشیری؛ زهرا رضایی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 103-137

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.242971.1138

چکیده
  مهمترین هدف از تشکیل جامعه‌ی معنوی فراهم کردن محیطی معنوی برای پرداختن به امر عبادت و بندگی و پیاده کردن دستورات الهی است. از آنجا که تحقق چنین رویدادی یک حادثه و اتفاق نیست لذا تلاش برای تحقق آن بر آحاد افراد جامعه حتمی و ضروری است، از همین روی کافی است که بشر برای رسیدن به چنین منظور و هدفی، بینش و منش خویش را بر سیره‌ای صحیح، منطقی ...  بیشتر