نویسنده = سهراب مروتی
شاخص‌های جامعه معنوی از منظر قرآن کریم و حدیث

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 103-137

10.22059/jstmt.2018.242971.1138

سهیلا همتی مامو؛ سهراب مروتی؛ فاطمه اردشیری؛ زهرا رضایی