1. جایگاه مفهوم فطرت در منازعات دینی-اجتماعی دورۀ پهلوی دوم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 79-57

10.22059/jstmt.2017.63562

علی محمد حاضری؛ محمد ملاعباسی