1. معرفت‌شناسی تطبیقی پیر بوردیو و مرتضی مطهری

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 9-39

10.22059/jstmt.2018.208816.1056

مهناز فرهمند؛ مهدی عالی نژاد