1. نقش ادراکات انسانی در مراتب تکامل‌ اجتماعات انسانی در علم مدنی فارابی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 28-9

10.22059/jstmt.2017.63561

حمید پارسانیا؛ مسلم طاهری کل کشوندی