1. تبیین اجتماعی نفاق: الگویی تلفیقی بر اساس آموزه های قرآنی

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 93-127

10.22059/jstmt.2012.54305

علیرضا محسنی تبریزی؛ محمود رجبی؛ علی سلیمی