نویسنده = ������������������ ��������
محرک تاریخ از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 111-129

10.22059/jstmt.2013.54251

یحیی عبداللهی؛ احمد رهدار