نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
بهروز haddadi عضو هیات علمی دانشگاه ادیان
حسین Moein Abadi Bidgoli ایده‌های نوین برای بازسازی علوم اجتماعی بر اساس منابع فکر اسلامی استادیار علوم سیاسی باهنر کرمان
قاسم ابراهیمی پور بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان موسسه امام خمینی (ره)
محمد تقی ابطحی ارائه بحث انتقادی اصیل پیرامون ماهیت علوم انسانی جدید و تعیین نسبت آن با دین هیت علمی
سید محمدرضا احمدی طباطبایی دانشگاه امام صادق (ع)
قاسم اخوان نبوی
مجتبی آخوندی استاد جامعه المصطفی العالمیه
محمود رضا اسفندیار دانشیار ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
علی اسکندری استادیار گروه ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران،
اکبر اشرفی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
سیدحسین اطهری بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
اصغر افتخاری ارائه بحث انتقادی اصیل پیرامون ماهیت علوم انسانی جدید و تعیین نسبت آن با دین عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
علی افضلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
علیرضا آقاحسینی
محمد آقائی عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
ابوالفضل اقبالی مطالعه تطبیقی اندیشمندان شاخص اسلامی و غیراسلامی دانش آموخته دکتری دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه تهران
جواد اقدس طینت هیات علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشگاه قوه قضائیه
سید محسن آل‌غفور
علی الهی خراسانی استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن امین دکترای رشته جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
اعظم آهنگر سله بنی استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
احمد اولیایی کاربردی‌سازی تجربی دانش اجتماعی مسلمین استادیار ، روه فرهنگ و ارتباطات، دانشکده مطالعات علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلو )ع(، قم،
حبیب اله بابایی
بهرام بیات بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
مریم باروتی دانشگاه تربیت مدرس
علی باقری دولت آبادی دانشگاه یاسوج
زینب برخورداری دانشیار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه تهران
عارف برخورداری دانشگاه تهران
حسین بستان نجفی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
هادی بیگی ملک‌آباد دانشگاه المصطفی العالمیة
محمد رضا بمانیان سنت‌های فکری و تاریخی و تمدنی تفکر اجتماعی مسلمین استاد گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی
غلامرضا بهروز لک
نرگس بهشتی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان پژوهشگر مستقل
مهدی بهنیافر بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان استادیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی
یحیی بوذری نژاد بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان عضو هیات علمی
جواد پارسایی مطالعه تطبیقی اندیشمندان شاخص اسلامی و غیراسلامی فارغ التحصیل دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
علیرضا پیروزمند مدیریت راهبردی فرهنگی
ناصر پورحسن ایده‌های نوین برای بازسازی علوم اجتماعی بر اساس منابع فکر اسلامی دانشگاه ایت الله بروجردی
حامد پوررستمی استادیار گروه شیعه شناسی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم
نصرالله پورمحمدی سنت‌های فکری و تاریخی و تمدنی تفکر اجتماعی مسلمین دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
یعقوب تابش استادیار تاریخ دانشگاه حکیم سبزواری
روح اله توحیدی
جمشید جلالی شیجانی مطالعه تطبیقی اندیشمندان شاخص اسلامی و غیراسلامی دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمدحسین جمال زاده گروه آموزشی علوم اجتماعی اسلامی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی جمشیدی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
غلامرضا جمشیدیها سردبیر/استاد دانشگاه تهران
ناصر جهانیان
محمد رضا جوادی یگانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
سمیه حاجی اسماعیلی مدیر گروه علوم اجتماعی پژوهشکده زن و خانواده
حامد حاجی حیدری گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
حسین حاج محمدی عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
سید جواد حسینی دانشگاه امام صادق (ع)
سید علیرضا حسینی بهشتی
سید محمد علی حسینی زاده اندیشه سیاسی اسلامی
سید باقر حسینی کریمی دانشگاه مازندران
سید صادق حقیقت بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان استاد تمام علوم سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
مهدی حمزه‌پور دانشگاه امام صادق (ع)
حمیدرضا خادمی عضو هیئت علمی سمت
محمدحسن خادم‌زاده سنت‌های فکری و تاریخی و تمدنی تفکر اجتماعی مسلمین دانشکده معماری ، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
ابراهیم خانی همکار علمی تمام وقت دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع
حسن خیری بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
نازنین خلیلی‌پور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد دادسرشت بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان گروه قرآن و علوم انسانی مجتمع عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه
جلال درخشه استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
علیرضا ذاکری
جبار رحمانی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
مهرداد رحمانی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
داوود رحیمی سجاسی ارائه بحث انتقادی اصیل پیرامون ماهیت علوم انسانی جدید و تعیین نسبت آن با دین دانشگاه شاهد
کمال رضوی
سید محمدمهدی رفیع‌پور
کاوس روحی برندق بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان دانشگاه تربیت مدرس
شهره روشنی عضو هیئت علمی گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س)
فهمیه زارع استادیار پژوهشکده زن و خانواده
فهیمه زارع‌زاده دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی زالی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
سید سعید زاهد زاهدانی ایده‌های نوین برای بازسازی علوم اجتماعی بر اساس منابع فکر اسلامی، بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان دانشیار پژوهشکدۀ تحول و ارتقاء علوم انسانی
جمال یزدانی دانش آموخته دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
شاهین زرع پیما بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مجتبی زروانی دانشکدۀ الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
مرضیه سادات سجادی جامعة المصطفی
سید کاظم سید باقری مطالعه تطبیقی اندیشمندان شاخص اسلامی و غیراسلامی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مهدی سلطانی هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم
محمد سلطانیه بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
یزدان سلیمی
غلامعلی سلیمانی کاربردی‌سازی تجربی دانش اجتماعی مسلمین عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد وحید سهیلی ارائه بحث انتقادی اصیل پیرامون ماهیت علوم انسانی جدید و تعیین نسبت آن با دین فلسفه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم
محمد سوری مطالعه تطبیقی اندیشمندان شاخص اسلامی و غیراسلامی پژوهشگاه دفتر تبلیغات
حسین سوزنچی دانشگاه باقرالعلوم
الهام شریعتی عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا
شهروز شریعتی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان، کاربردی‌سازی تجربی دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه تربیت‌مدرس
زهره شریعت ناصری دانشگاه قرآن و حدیث تهران
سید حسین شرف‌الدین
احسان شریفیان
امان اله شفایی
محمدصالح شکوهی بیدهندی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران.
محسن صبوریان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
محسن صبوریان بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مسلم طاهری کل کشوندی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان گروه شیعه شناسی دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران
مجید عباس‌زاده مرزبالی
محمد عترت دوست بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
ایمان عرفان منش عضو هیئت علمی دانشگام امام صادق ع
مهدی عسگری سنت‌های فکری و تاریخی و تمدنی تفکر اجتماعی مسلمین دانش آموخته دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب
سید عبدالرسول علم الهدی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
فاطمه علمی راد دانش آموخته کلام اسلامی جامعه المصطفی
مصطفی غفاری استادیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
مهدی فدایی مهربانی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان استادیار علوم سیاسی،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران،تهران ،ایران
عبدالوهاب فراتی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حمیدرضا فرشچی دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
محمدکاظم فرقانی ولنجک،خیایان۲۶،پلاک۲۹،مجتمع یاس،واحد۴۸
امان الله فصیحی دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران
محمدرضا قائمی نیک بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
حسینعلی قجری مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
حسینعلی قربانی
مینو قره بگلو استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
عباس قنبری باغستان بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
سید محمد صادق کاظمی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
لیلا کیانخواه بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
نجمه کیخا دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا کدخدایی
نعمت اله کرم اللهی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقر العلوم(ع)
غلام‌حیدر کوشا ایده‌های نوین برای بازسازی علوم اجتماعی بر اساس منابع فکر اسلامی استاد دانشگاه کاتب
سید محمد هادی گرامی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی
محسن لبخندق ایده‌های نوین برای بازسازی علوم اجتماعی بر اساس منابع فکر اسلامی عضو هیات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
رضا لکزایی پژوهشگر گروه اندیشه اسلام و غرب، پژوهشکدۀ مطالعات سیاسی و دفاعی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
محمد علی محیطی اردکان
حامد محقق‌نیا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
احمد محمدی‌پور دانشجو / دانشگاه تهران
سید جواد میری بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان جامعه شناسی ، علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، ایران
جعفر مرادحاصلی
محمد علی میرعلی
الهه مرندی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان دانشگاه الزهرا (س)
مسعود مطهری نسب
آیت مظفری پژوهشگاه امام صادق (ع) قم
سیدمحسن ملاباشی دکتری دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه تهران
محسن مهاجرنیا استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حسین مهربانی‌فر دانشگاه علوم اسلامی رضوی
اصغر مولائی ایده‌های نوین برای بازسازی علوم اجتماعی بر اساس منابع فکر اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مهدی نادری بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان دانشگاه شاهد
مجتبی نامخواه
سیدعبدالامیر نبوی سنت‌های فکری و تاریخی و تمدنی تفکر اجتماعی مسلمین گروه مطالعات منطقه ای. دانشگاه تهران
طاهره نصر دانشیار شهرسازی، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز
منصور نصیری مطالعه تطبیقی اندیشمندان شاخص اسلامی و غیراسلامی دانشگاه تهران
محمد نصراوی
فاطمه نصرتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
ایرج نیک‌سرشت دانشیار پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران
رسول نوروزی فیروز
الهه هادیان رسنانی دانشیار گروه قرآن دانشگاه قرآن و حدیث
انسیه السادات هاشمی
جعفر هزارجریبی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی - تهران - ایران
سیدجواد ورعی
شهرام یوسفی‌فر
کوشا وطنخواه سنت‌های فکری و تاریخی و تمدنی تفکر اجتماعی مسلمین گروه علوم اجتماعی اسلامی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران